Contact

NieuwKans B.V.
Atoomweg 50
3542 AB Utrecht

T 06-57 035 014
E info@nieuwkans.nl

Contact opnemen

ALGEMENE VOORWAARDEN NIEUWKANS BV 

Algemeen deel

1. BEGRIPPEN 

1.1  Content: werken, geschriften, informatie of ander materiaal (niet zijnde Software), in welke vorm dan ook door Nieuwkans uitgegeven of ter beschikking gesteld. 
1.2  Cursist: een deelnemer die zich voor een opleiding c.q. training heeft doen inschrijven. 
1.3  Detacheringopdracht: overeenkomsten waarbij Nieuwkans arbeidscapaciteit ter beschikking stelt aan de Wederpartij. 
1.4  Diensten: dienst die volgens de beschrijving in de overeenkomst door Nieuwkans aan opdrachtgever dient te worden geleverd.
1.5  Elektronisch product: een onderling samenhangende hoeveelheid Content in digitale of elektronische vorm, inclusief eventueel daarbij behorende updates, of spraakapparatuur. 
1.6  Folioproduct: een onderling samenhangende hoeveelheid content in gedrukte vorm. 
1.7  Gelicentieerde Gebruiker: natuurlijke personen die werkzaam zijn in de organisatie van de Wederpartij en ten aanzien van wie in de Overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald, of uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden ondubbelzinnig voortvloeit, dat zij gerechtigd zijn tot gebruik van een Elektronisch Product of Software. 
1.8  Online-terbeschikkingstelling: het door Nieuwkans aan de Wederpartij bieden van toegang tot Content of Software via een elektronisch communicatienetwerk. 
1.9  Opleiding c.q. Training: een (door Nieuwkans) georganiseerde training, opleiding, cursus, seminar, congres, workshop, studiedag of soortgelijke gebeurtenis. 
1.10  Overeenkomst: een (schriftelijke) overeenkomst tussen Nieuwkans en de Wederpartij waarbij Nieuwkans zich verplicht aan de Wederpartij een of meer Producten of Diensten te leveren tegen betaling door de Wederpartij van de daarvoor geldende vergoeding. 
1.11  Product: een Folioproduct, een Elektronisch Product, Software of enige zaak, alsmede combinaties daarvan, die door Nieuwkans aan de Wederpartij wordt geleverd. Indien een Product bestaat uit een combinatie van Folioproducten en/of Elektronisch Product en/of Software zijn op dat Product de desbetreffende bepalingen uit deze algemene voorwaarden naast elkaar van toepassing. 
1.12  Project: opdracht met een planmatige aanpak, resulterend in, in (gezamenlijk) overleg overeengekomen, eindtermen. 
1.13  Schriftelijk: onder schriftelijk wordt mede verstaan mededelingen per e-mail. 
1.14  Software: die door Nieuwkans aan de Wederpartij wordt geleverd of voor gebruik (al dan niet via internet) beschikbaar wordt gesteld inclusief eventueel daarbij behorende updates. 
1.15  Transacties: zakelijke overeenkomst waarbij zaken, kennis en geld worden uitgewisseld. 
1.16  Verzending: het door Nieuwkans aan de Wederpartij toezenden van een Product in fysieke vorm (al dan niet op elektronische gegevensdrager) of via een elektronisch communicatienetwerk. 
1.17  Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die met Nieuwkans een overeenkomst sluit of wenst te sluiten, dan wel een opdracht verstrekt. 
1.18  Nieuwkans: Onder Nieuwkans wordt in dit verband verstaan Nieuwkans B.V., gevestigd te Utrecht.

2. GELDIGHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden bij alle transacties van Nieuwkans van toepassing. 
2.2  Afwijkende voorwaarden van Wederpartij kunnen slechts uitdrukkelijk, schriftelijk en incidenteel worden overeengekomen. Ingeval van strijd tussen deze Algemene Voorwaarden en overeenkomstige voorwaarden, waaronder begrepen voorwaarden van de Wederpartij, zullen bij uitsluiting de Algemene Voorwaarden van Nieuwkans van kracht zijn. 
2.3  Naast het algemeen deel bestaan deze voorwaarden uit meerdere bijzondere delen. In geval van strijd tussen bepalingen uit het algemeen deel en het bijzonder deel, prevaleren de laatstgenoemde. 
2.4  Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke na het moment van de inwerkingtreding van de wijziging tot stand gekomen overeenkomst. 

3. OFFERTES

3.1  Alle door Nieuwkans gedane prijsopgaven zijn approximatief van aard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderszins is overeengekomen. 
3.2  Een overeenkomst komt tot stand door het plaatsen of doen plaatsen van een schriftelijke of mondelinge (telefonische) bestelling, inschrijving of opdracht bij Nieuwkans en de aanvaarding daarvan door Nieuwkans. Aanvaarding door Nieuwkans kan via elk communicatiemiddel plaatsvinden. Dit geldt eveneens indien de bestelling of opdracht van de Wederpartij langs elektronische weg is geplaatst. De Wederpartij aanvaardt door zijn schriftelijke of mondelinge bestelling, inschrijving dan wel verstrekking van de opdracht deze algemene voorwaarden. 
3.3  Overeengekomen tarieven kunnen eenmaal per jaar, telkens per 1 januari, worden gewijzigd met ten hoogste het wijzigingspercentage in het betrokken jaar van het indexcijfer regelingslonen particuliere bedrijven, onderdeel zakelijke dienstverlening zoals gepubliceerd door het CBS. 
3.4  Het bedrag dat aan honorarium in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekend op basis van de bestede tijd onder toepassing van de gebruikelijke uurtarieven van Nieuwkans. 

4. WIJZIGINGEN IN EEN OPDRACHT

4.1  Wijzigingen in de oorspronkelijke bestelling, inschrijving, of opdracht van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de Wederpartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de Wederpartij extra in rekening gebracht. Dergelijke wijzigingen zijn voor Nieuwkans eerst bindend indien deze door haar schriftelijk, waaronder begrepen per email, zijn bevestigd. 
4.2  Door de Wederpartij, na het verstrekken van de bestelling, inschrijving of opdracht, alsnog ver- langde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de Wederpartij tijdig en schriftelijk aan Nieuwkans ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de Wederpartij. 

5. GEGEVENSVERSTREKKING/PERSOONSGEGEVENS

5.1  De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens welke Nieuwkans nodig heeft voor het adequaat uitvoeren van de verstrekte opdracht, in de gewenste vorm in het bezit komen van Nieuwkans. 
5.2  Nieuwkans heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de Wederpartij aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan. 
5.3  De Wederpartij draagt er zorg voor dat de gegevens bedoeld in het eerste lid juist en volledig zijn en vrijwaart Nieuwkans voor gevolgen voortvloeiende uit het niet juist zijn van gegevens. 
5.4  De Wederpartij is ermee bekend dat (persoonsgegevens) van de Wederpartij en tot zijn organisatie behorende personen door Nieuwkans worden gebruikt om de Wederpartij via telecommunicatie of andere middelen te informeren over Producten en Diensten. De Wederpartij heeft het recht bezwaar te maken tegen het verder ontvangen van deze informatie. Nieuwkans kan (persoons)gegevens in verband met het gebruik dat de Wederpartij maakt van Producten die worden geleverd door Online-terbeschikkingstelling tevens gebruiken om na te gaan of de Wederpartij zijn verplichtingen onder de Overeenkomst nakomt. 
5.5  Nieuwkans kan, indien levering van Producten of Diensten tevens de verschaffing van persoonsgegevens omvat, aan Wederpartij richtlijnen opleggen in verband met de geldende wetgeving op het gebied van persoonsgegevens. Wederpartij zal deze richtlijnen steeds stipt naleven. 
5.6  Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, is Wederpartij verplicht betrokkenen van wie persoonsgegevens zijn opgenomen in de door Nieuwkans ter beschikking gestelde adressen, in kennis te stellen van de terbeschikkingstelling door Nieuwkans aan Wederpartij van de hen betreffende persoonsgegevens alsmede van de doelen van deze terbeschikkingstelling. 

6. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

De met Nieuwkans overeengekomen leveringstermijnen zijn door de Wederpartij steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 

7. OVERMACHT

7.1  Storingen in het bedrijf van Nieuwkans ten gevolge van overmacht (als zodanig valt aan te merken elke tekortkoming welke Nieuwkans in redelijkheid niet kan worden toegerekend), welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken, ontslaan Nieuwkans van het nakomen van de overeengekomen termijnen of van haar leveringsplicht, zonder dat de Wederpartij uit dien hoofde enige aanspraak heeft op vergoeding van kosten, schade of interest. 
7.2  In geval van overmacht aan de zijde van Nieuwkans zal deze daarvan onverwijld mededeling doen aan de Wederpartij, waarbij de Wederpartij na ontvangst van die mededeling gedurende acht (8) dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht te vergoeden. 

8. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

8.1  Nieuwkans zal de haar verstrekte opdracht met de nodige zorgvuldigheid behandelen. Nieuwkans verplicht zich tot een - gegeven de omstandigheden - optimale inspanning, kan echter nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het verwachte resultaat. 
8.2  Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Nieuwkans geleverde Content, Producten en Diensten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van fouten of onvolledigheden daarin, of in de doorgifte daarvan, niet worden ingestaan. Nieuwkans, auteurs, redacteuren en andere makers van de Producten en personen die de Diensten verlenen zullen voor dergelijke fouten of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. Nieuwkans aanvaardt dan ook slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt. 
8.3  De totale aansprakelijkheid van Nieuwkans wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enig Product of enige Dienst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag van het honorarium dat Nieuwkans voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan: 
- De redelijke kosten die de Wederpartij heeft gemaakt om de prestatie van Nieuwkans aan de overeenkomst te laten beantwoorden; 
- Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel; 
- Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel. 
8.4  In afwijking van het bepaalde in artikel 9 geldt voor de navolgende Producten de navolgende regeling: 
- Voor Elektronische Producten is Nieuwkans in geval van een gebrek in dat Product slechts gehouden, zulks ter keuze van Nieuwkans om het desbetreffende Product opnieuw te leveren dan wel de van de Wederpartij voor dit Product ontvangen vergoeding terug te betalen na retournering van het Product aan Nieuwkans. Nieuwkans is in dit verband niet tot enige schadevergoeding verplicht. 
- Voor alle Producten geldt dat Nieuwkans, indien ten aanzien van dat Product in rechte is vastgesteld dat het aanbieden of het gebruik daarvan in strijd is met intellectuele eigendomsrechten van een derde, slechts gehouden is, zulks ter keuze van Nieuwkans, zich in te spannen om te zorgen, eventueel door levering van een gewijzigde versie van het Product, dat de Wederpartij daarvan zo min mogelijk hinder ondervindt in zijn operationele gebruik van het Product, dan wel de van de Wederpartij voor dit Product ontvangen vergoeding terug te betalen na retournering van het Product aan Nieuwkans. Nieuwkans is in dit verband niet tot enige schadevergoeding verplicht. 
- Het bepaalde in lid 3 van dit artikel is tussen partijen slechts van toepassing indien en voor zover een beroep van Nieuwkans op de in dit lid 4 bedoelde regeling in rechte niet wordt gehonoreerd. 
- De totale aansprakelijkheid van Nieuwkans voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van goederen zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat onder de verzekering van Nieuwkans wordt uitgekeerd. 
8.5  Aansprakelijkheid van Nieuwkans voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in lid 3 van dit artikel, is uitgesloten. 
8.6  Nieuwkans is voorts niet aansprakelijk voor door de Wederpartij dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door de Wederpartij of enige derde van door Nieuwkans geleverde Producten of Diensten. 
8.7  Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis. 
8.8  De Wederpartij vrijwaart Nieuwkans voor alle aanspraken van derden ter zake van door Nieuwkans geleverde en of ter beschikking gestelde Goederen of Producten of verrichte werkzaamheden en/of Diensten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van Nieuwkans en Wederpartij bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft. 
8.9  Nieuwkans is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van schade of voor herstel indien de Wederpartij geen of verminderd gebruik kan maken van een Product en dat gebruik plaatsvindt door middel van apparatuur of Software van de Wederpartij en/of enig elektronisch communicatienetwerk, tenzij de Wederpartij aantoont dat zulks niet wordt veroorzaakt door de gebruikte apparatuur, Software en elektronisch communicatienetwerk. 
8.10  Wederpartij kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming door Nieuwkans in de nakoming van de Overeenkomst slechts inroepen, nadat Wederpartij Nieuwkans deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Nieuwkans ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, teneinde Nieuwkans in staat te stellen daarop adequaat te reageren. 
8.11  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Nieuwkans meldt. 
8.12  Indien en voor zover werknemers van Nieuwkans werkzaamheden uitvoeren op locatie bij de Wederpartij, is de Wederpartij gehouden zorg te dragen voor dusdanige arbeidsomstandigheden, dat deze minimaal voldoen aan de wettelijke vereisten dienaangaande, bij gebreke waarvan de Wederpartij aansprakelijk is voor daaruit voortvloeiende schade. 

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RISICO

9.1  Nieuwkans behoudt zich de eigendom van alle aan de Wederpartij geleverde (roerende) zaken, behorende tot enig Product, voor zolang de Wederpartij niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings-)verplichting(en) jegens Nieuwkans uit hoofde van enige Overeenkomst, vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van enige Overeenkomst daaronder begrepen. 
9.2  De door Nieuwkans aan de Wederpartij geleverde of ter beschikking gestelde Producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering of terbeschikkingstelling aan de Wederpartij volledig voor diens rekening en risico. 

10. BETALINGEN

10.1  Alle aan Nieuwkans, uit hoofde van door Nieuwkans verrichtte werkzaamheden, verschuldigde bedragen, worden geacht brengschulden te zijn en dienen te worden voldaan aan het kantoor van Nieuwkans of via een binnen de rijksgrenzen erkende wijze van betaling (bijv. Bankoverschrijving). Nieuwkans is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins zekerheid ten aanzien van betaling te verkrijgen. 
10.2  Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. De Wederpartij is niet bevoegd op dit bedrag, enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen, dan wel enige korting of compensatie toe te passen. In geval van een (open) inschrijving voor een Opleiding c.q. Training dient, bij inschrijving minder dan 14 dagen voor de eerste opleidingsdatum, de betaling direct bij inschrijving te geschieden. 
10.3  Indien de Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Alsdan is Nieuwkans gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de Wederpartij in gebreke is gebleven te voldoen aan de sub 1 bedoelde betalingsverplichting. 
10.4  Nieuwkans behoudt zich het recht voor opdrachten niet uit te voeren indien door Wederpartij vorige leveranties/diensten niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn betaald. Nieuwkans is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij Wederpartij ten gevolge van dit niet leveren. 
10.5  Indien de Wederpartij niet binnen een termijn van 60 dagen na ontvangst van de factuur de juistheid er van betwist, is het in rekening gebrachte bedrag integraal verschuldigd, behoudens kennelijke fouten. 

11. OPSCHORTING

11.1  Nieuwkans is gerechtigd een nog niet voltooide opdracht op te schorten, indien een Wederpartij in gebreke blijft enige hem toegezonden nota niet tijdig te betalen. 
11.2  Een opdracht zal eerst dan worden hervat na ontvangst van het door de Wederpartij verschuldigde bedrag. 
11.3  Indien voor de uitvoering van een overeenkomst de benodigde gegevens en/of de overeengekomen locatie niet toegankelijk is, dan wel overeengekomen hulpmiddelen niet ter beschikking staan of indien de Wederpartij anderszins niet aan haar verplichtingen voldoet, is Nieuwkans gerechtigd tot opschorting van de nakoming van de overeenkomst en is zij tevens gerechtigd de daardoor ontstane kosten op de gebruikelijke wijze bij de Wederpartij in rekening te brengen. 

12. HERHAALDELIJK IN GEBREKE BLIJVEN

In geval van niet of niet-tijdige betaling door de Wederpartij dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op de Wederpartij rustende verplichting is Nieuwkans gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties respectievelijk verrichting ven werkzaamheden en/of diensten te staken, onverminderd het recht van Nieuwkans om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de Overeenkomst gelden schade van de Wederpartij te vorderen. 

13. GESCHILLEN

13.1 Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Burgerlijke Rechter binnen het arrondissement waarbinnen Nieuwkans is gevestigd.
13.2 Een geschil is aanwezig indien een der partijen zulks verklaart.
13.3 Op alle overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende of samenhangende geschillen is het Nederlandse Recht van toepassing. 

Bijzondere deel detacheringen

14. TERBESCHIKKINGSTELLING

14.1  De concrete afspraken met betrekking tot de terbeschikkingstelling van personeel zal tussen partijen schriftelijk worden vastgelegd in een zogenoemde “interim dienstverleningsovereenkomst”. 
14.2  Bedoelde interim dienstverleningsovereenkomst zal minimaal de navolgende elementen bevatten: 
I.    Een globale omschrijving van de te verrichten interim diensten, c.q. een functiebenaming; 
II.   Een aanduiding van de persoon of personen die de diensten zal verrichten; 
III.  Een aanduiding van de looptijd van de dienstverleningsovereenkomst; 
IV.  Een aanduiding van de plaats waar de diensten zullen worden verricht; 
V.   Een aanduiding van de tarieven samenhangende met de dienstverlening. 
14.3  Indien de Wederpartij in redelijkheid van oordeel is dat degene die namens Nieuwkans de concrete werkzaamheden of enig deel daarvan verricht, deze niet naar behoren vervult of zich schuldig maakt aan wangedrag, heeft de Wederpartij het recht via een kennisgeving aan Nieuwkans te vorderen dat Nieuwkans die persoon vervangt, casu quo indien vervanging niet beschikbaar dan wel voorhanden is, heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Nieuwkans zal zich optimaal inspannen om binnen diens mogelijkheden voor vervanging zorg te dragen. 
14.4  Voor het geval dat is overeengekomen dat een concrete persoon de concrete werkzaamheden of enig deel daarvan zal verrichten, garandeert Nieuwkans de volledige inzetbaarheid van deze persoon (met uitzondering van ziekte en arbeidsongeschiktheid). Deze persoon zal slechts na overleg kunnen worden vervangen. Als de bedoelde persoon niet meer beschikbaar is voor het verrichten van de werkzaamheden namens Nieuwkans ten behoeve van de Wederpartij en Nieuwkans is niet in staat om voor adequate vervanging zorg te dragen, is de Wederpartij gerechtigd de interim- dienstverleningsovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. 
14.5  Vervanging impliceert terbeschikkingstelling van een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon. Indien mogelijk (bij beschikbaarheid) wordt in vervanging onverwijld voorzien. 
14.6  Gedurende de looptijd van de dienstverleningsovereenkomst, alsmede gedurende de periode van twaalf maanden na beëindiging daarvan, zal de Wederpartij geen medewerkers van Nieuwkans die op basis van deze dienstverleningsovereenkomst bij de Wederpartij te werk zijn gesteld in loondienst nemen, zonder voorafgaande toestemming van Nieuwkans. 
14.7  Voor het bepaalde in het voorafgaande lid 6 van dit artikel wordt met loondienst gelijk gesteld: 
- Het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever met de gedetacheerde; 
- Met de opdrachtgever wordt in dit kader gelijkgesteld een van de cliënten of relaties van opdrachtgever waarbij de gedetacheerde door tussenkomst van de opdrachtgever is tewerkgesteld, 
- Het laten ter beschikking stellen van de betreffende gedetacheerde aan de opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere detacheringonderneming); 
- Het aangaan van een arbeidsverhouding door de gedetacheerde met een derde, waarbij de opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel de één een dochtermaatschappij van de ander is (als bedoeld in artikel 2:24a BW). 
- Met de gedetacheerde wordt gelijk gesteld de gedetacheerde die is voorgesteld aan de opdrachtgever. 
14.8 Indien de Wederpartij personeel van Nieuwkans wenst over te nemen, gedurende de periodes zoals omschreven onder 14.6 is de Wederpartij een bedrag aan Nieuwkans verschuldigd ter dekking van gemaakte bemiddelingskosten, hetgeen tussen partijen wordt overeengekomen op een bedrag van 200 maal het laatst gefactureerde uurtarief (exclusief BTW) Indien door omstandigheden, bijvoorbeeld in het kader van verrichten van stagewerkzaamheden geen uurtarief in rekening is gebracht, heeft het gebruikelijke uurtarief in een vergelijkbare functie te gelden. 

15. OVEREENGEKOMEN DIENSTVERLENING

15.1  De dienstverlening vindt plaats conform gebruikelijke standaards en procedures, welke vooraf aan Nieuwkans zijn bekendgemaakt. 
15.2  Bij de dienstverlening worden de door of namens de Wederpartij gegeven aanwijzingen en richtlijnen in acht genomen. 
15.3  De concrete werkzaamheden worden verricht op een door de Wederpartij aangegeven locatie, die vermeld is in de overeenkomst, tijdens de daar geldende kantooruren. De Wederpartij is bevoegd om de plaats van de werkzaamheden, na voorafgaand overleg, te wijzigen in een andere plaats. 

16. TARIEVEN EN KOSTEN

16.1  Vergoeding vindt plaats op basis van het aantal dagen (of uren) dat wordt besteed aan de dienstverlening. 
16.2  Verantwoording van deze uren geschiedt door middel van tijdregistratieformulieren. 

17. AUTEURSRECHTEN

Partijen stellen hierbij vast dat eventuele auteursrechten en andere intellectuele- eigendomsrechten, mits niet anderszins overeengekomen, die ontstaan in het kader van de dienstverlening, komen te berusten bij Nieuwkans. 

18. GEHEIMHOUDING

18.1  Nieuwkans garandeert dat zij en door haar ingeschakelde hulppersonen gedurende de looptijd van de dienstverleningsovereenkomst tegenover derden geheimhouding zullen betrachten met betrekking tot alle gegevens en kennis omtrent de bedrijfsaangelegenheden en de persoonsaangelegenheden van de Wederpartij waarvan zij of die hulppersonen bij de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst kennis nemen. 
18.2  Nieuwkans neemt alle redelijke maatregelen met het doel te voorkomen dat gegevens als bedoeld in het vorige lid, ter kennis komen van derden. 
18.3  Nieuwkans laat door haar in te schakelen hulppersonen, op eerste verzoek van de Wederpartij, een geheimhoudingsverklaring tekenen. 

19. LOOPTIJD EN BEËINDIGING

19.1  De interim-dienstverleningsovereenkomst treedt in werking bij ondertekening, dan wel indien dit tijdstip eerder is gelegen bij feitelijke aanvang van de werkzaamheden, en loopt door totdat de overeengekomen periode (inclusief eventuele verlengingen) is verstreken. 
19.2  Zowel Nieuwkans als de Wederpartij is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling of zonder voorafgaande rechtelijke tussenkomst en zonder tot schadevergoeding te zijn gehouden, geheel of gedeeltelijk voor de toekomst als ontbonden te beschouwen indien:
Een der partijen surseance van betaling heeft aangevraagd; 
Een der partijen in staat van faillissement is verklaard. 
19.3  Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen van de overeenkomst, blijven de overige bepalingen van kracht. Partijen verplichten zich ter zake van de nietige bepalingen met elkaar in overleg te treden. 
19.4  Na het eindigen van de overeenkomst blijven de lopende verplichtingen krachten voorwaarden van de overeenkomst van toepassing. 

20. OVERIGE BEPALINGEN

Wijzigingen van de interim-dienstverleningsovereenkomst of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn vastgelegd door partijen. 

Bijzonder deel opeiding & training

De werkzaamheden op grond van een overeenkomst kunnen inhouden:
a. Het ontwikkelen van een opleiding of enkele opleidingen;
b. Het uitvoeren van een cursus of een cursusbijeenkomst in het kader van een opleiding of enkele opleidingen;
c. Een combinatie van a en b. 

21. HET ONTWIKKELEN VAN EEN OF MEER OPLEIDINGEN

21.1  De Wederpartij verplicht zich conform de in de overeenkomst gemaakte afspraken binnen de gestelde tijdslijnen de benoemde en benodigde informatie aan Nieuwkans te verstrekken teneinde aan de gestelde termijnen te kunnen voldoen. Indien de Wederpartij hiermee in gebreke blijft zal Nieuwkans voor daaruit voortvloeiende vertraging in het ontwikkelproces niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. 
21.2  Het ontwikkelen van een opleiding kan onderverdeeld zijn in een aantal fasen, welke nader kunnen worden uitgewerkt in de betreffende overeenkomst. 
21.3  Indien Nieuwkans voorziet of constateert dat de tijdsplanning niet kan worden nagekomen zal zij dat onmiddellijk melden. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde een nieuwe tijdplanning te realiseren, tenzij de overeengekomen termijnen fatale termijnen betreffen. 
21.4  Na iedere fase zal de Wederpartij – binnen een daarvoor afgesproken termijn, bij gebreke waarvan een redelijke termijn heeft te gelden – aan Nieuwkans meedelen of hetgeen in die fase is ontwikkeld aan de eisen voldoet en wordt geaccepteerd. 
21.5  Als het ontwikkelde niet wordt geaccepteerd omdat het niet aan de eisen voldoet zal Nieuwkans met de Wederpartij in overleg treden om alsnog te zorgen voor correcte aanlevering.
Partijen zullen in dat geval bespreken of Nieuwkans in dat geval eerst zal zorgen voor correcte aanlevering of desondanks zal beginnen met de volgende fase. In beginsel wordt pas begonnen aan een volgende fase als de daaraan voorafgaande fase door de Wederpartij is geaccepteerd. 
21.6  Indien de Wederpartij wijzigingen wil aanbrengen in reeds geaccepteerde of nog te ontwikkelen fasen, dan zal Nieuwkans daarvoor zorgdragen. Nieuwkans zal in dat geval voor wat betreft de reeds voltooide en geaccepteerde fasen een begroting maken van de daarmee gemoeide kosten, welke begroting voordat met het aanbrengen van de wijzigingen wordt aangevangen door de Wederpartij moet worden goedgekeurd. 
21.7  Nieuwkans zal ook een aangepaste tijdplanning ter goedkeuring aan de Wederpartij voorleggen. Meerwerk wordt alleen verricht op basis van een schriftelijke opdracht van de Wederpartij. 
21.8  Zodra meerwerk zich uitstrekt buiten de oorspronkelijke opdracht, brengt Nieuwkans hiervoor een aanvullende offerte uit. Na acceptatie van die offerte door de Wederpartij is sprake van een aanvullende opdracht tot het verrichten van meerwerk. 

22. AUTEURSRECHTEN ONTWIKKELDE CURSUSMATERIALEN

22.1  Ten aanzien van een/de specifiek ten behoeve van de Wederpartij ontwikkelde cursus(onderdelen) geldt het navolgende: Nieuwkans kan telkens bij de aanbieding van het (geheel of gedeeltelijk verbeterde) resultaat van een fase de auteursrechten daarop bij onderhandse akte aan de Wederpartij overdragen. 
22.2  Nieuwkans staat ervoor in dat hetgeen zij ter acceptatie aanbiedt, geen inbreuk maakt op auteursrechten of andere rechten van derden en het gebruik ook anderszins niet onrechtmatig is jegens derden. 
22.3  Als Nieuwkans een opleiding heeft ontwikkeld naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen door of namens de Wederpartij verstrekt, staat de Wederpartij ervoor in dat daardoor geen rechten van derden worden aangetast. 

23. OVERIGE INTELLECTUELE EIGENDOM EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

23.1  Voor zover de auteursrechten niet conform het vorige artikel worden overgedragen komen alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen databankrechten en rechten tot bescherming van knowhow en vertrouwelijke bedrijfsinformatie, ter zake van door Nieuwkans aan de Wederpartij geleverde Producten en Diensten uitsluitend toe aan Nieuwkans of aan licentiegevers van Nieuwkans. De Wederpartij erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van directe of indirecte inbreuk op deze rechten onthouden. 
23.2  Het is de Wederpartij niet toegestaan (en dit geldt zo nodig in aanvulling op de rechten van Nieuwkans als bedoeld in artikel 25.1) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nieuwkans enige door Nieuwkans aan de Wederpartij geleverde Content en/of Producten en/of resultaat van door Nieuwkans geleverde Diensten, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen of over te nemen, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald. Het bepaalde in dit artikel vormt een voorbehoud in de zin van artikel 15 lid 1 Auteurswet. 
23.3  Geen enkele bepaling in de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Nieuwkans en de Wederpartij strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan de Wederpartij van rechten als bedoeld in artikel 25.1, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. 
23.4  Indien Wederpartij merkt dat derden inbreuk maken op de in artikel 25.1 bedoelde rechten, is Wederpartij verplicht dit terstond schriftelijk aan Nieuwkans te melden. Indien Nieuwkans naar aanleiding van een dergelijke melding beslist tegen een dergelijke inbreuk op te treden, zal Wederpartij alle door Nieuwkans gevraagde medewerking verlenen. 
23.5 Het is de Wederpartij niet toegestaan enige in of op een Product en/of aan de Wederpartij in het kader van geleverde Diensten door Nieuwkans er beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers voorkomend aanduiding omtrent rechten als bedoeld in artikel 25.1 of aanduiding van titels, merken of handelsnamen van Nieuwkans of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen. 

24. ANNULERING (OPLEIDING EN TRAINING)

24.1  De Wederpartij is bevoegd tot annulering van een of meer cursusbijeenkomsten, mits deze schriftelijk (waaronder begrepen per telefax en/of email) geschiedt. Bij schriftelijk annuleren per post is de datum van poststempel beslissend voor het tijdstip van annulering. Bij annulering per telefax of langs elektronische weg is het tijdstip van ontvangen van de telefax of het elektronische bericht door Nieuwkans beslissend voor het tijdstip van annulering. In geval van annulering is de Wederpartij aan Nieuwkans al dan niet een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht: 
- Bij annulering meer dan 30 dagen vóór de datum van de geplande cursusbijeenkomst: geen vergoeding verschuldigd; 
- Bij annulering minder dan 31 dagen maar meer dan 14 dagen vóór de datum van de geplande cursusbijeenkomst: 25% van de afgesproken prijs van die bijeenkomst verschuldigd; 
- Bij annulering minder dan 15 dagen maar meer dan 7 dagen vóór de datum van de geplande cursusbijeenkomst: 50% van de afgesproken prijs van die bijeenkomst verschuldigd; 
- Bij annulering 7 dagen of minder vóór de datum van de geplande cursusbijeenkomst: 100% van de afgesproken prijs van die bijeenkomst verschuldigd. 
24.2  Bij tussentijdse annulering van meerdaagse trainingen door de Wederpartij zijn de volledige cursuskosten verschuldigd. 
24.3  Indien de Wederpartij zich niet voor de gehele opleiding heeft ingeschreven, dient onder aanvang van een Opleiding de aanvang van het betreffende gedeelte van de Opleiding te worden verstaan. 
24.4  Bij verhindering of niet deelnemen aan een Opleiding door een Deelnemer zonder tijdige annulering, is de Wederpartij het gehele inschrijfgeld aan Nieuwkans verschuldigd. 
24.5  Bij een gering aantal deelnemers houdt Nieuwkans zich het recht voor een opleiding te annuleren. Deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk twee (2) weken voor aanvang van de Opleiding, op de hoogte gebracht. Indien mogelijk zal Nieuwkans een alternatief aanbieden, bij gebreke waarvan het volledige deelnemersgeld wordt gerestitueerd. 

25. INHOUD OPLEIDING

25.1  Alle voor of namens Nieuwkans in het kader van een Opleiding door de Wederpartij verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de Wederpartij/Deelnemer of diens organisatie. 
25.2  Nieuwkans behoudt zich het recht voor het tijdstip, locatie en plaats van de Opleidingsbijeenkomsten te wijzigen. Nieuwkans zal de Wederpartij daarvan tijdig op de hoogte stellen. Nieuwkans behoudt zich voorts het recht voor aangekondigde docenten te vervangen. 
25.3  Het is de Wederpartij niet toegestaan op basis van de door Nieuwkans verzorgde Opleiding, ontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken lesmateriaal zelf ofwel in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nieuwkans. 

26. ELEKTRONISCHE PRODUCTEN

26.1 Nieuwkans verleent aan de Wederpartij een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht voor het Elektronisch product. Voor zover in de overeenkomst niet anders is bepaald, eindigt dit gebruiksrecht bij het einde van de opleiding, dan wel na beëindiging van de te verlenen Dienst. Dit gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend; daarbuiten is het de Wederpartij niet toegestaan het Elektronisch Product of de daarin begrepen Content op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of te veranderen. 
26.2 Het gebruiksrecht voor een Elektronisch Product omvat uitsluitend de navolgende handelingen: 
- Indien het Elektronisch Product door Verzending werd geleverd: het downloaden van het elektronisch Product in een computer (server)van de Wederpartij teneinde het beschikbaar te maken voor gebruik door Gelicentieerde Gebruikers; 
- Het door middels van een computer of soortgelijke gegevensverwerkende apparatuur in beeld brengen, raadplegen en laten functioneren van het Elektronisch Product conform de daarbij behorende gebruiksaanwijzing, specificaties en instructies van Nieuwkans; 
- Het opslaan of printen van niet-substantiële gedeelten van Content uit het Elektronische Product; 
- Het overnemen bij wijze van citaat (met inachtneming van art. 15a Auteurswet) van Content uit het Elektronisch Product in documenten die in het kader van de normale bedrijfsvoering van de Wederpartij worden gemaakt, gebruikt of verzonden.
gebruiksrecht van de Wederpartij voor het Elektronisch Product mag slechts worden 
26.3 Het uitgeoefend door Gelicentieerde Gebruikers. Indien in de Overeenkomst niet is bepaald wie de Gelicentieerde Gebruikers zijn, mag het Elektronisch Product slechts worden gebruikt door één natuurlijke persoon en slechts op één computer.
Indien en zodra het Elektronisch Product is gebruikt door meer of andere personen of op andere apparatuur dan hierboven bedoeld, is de Wederpartij gehouden de vergoeding te betalen die door Nieuwkans gewoonlijk voor dat meerdere gebruik wordt gehanteerd, overigens onverminderd het recht van Nieuwkans tot ontbinding van de Overeenkomst en/of het vorderen van schadevergoeding. Het gebruiksrecht wordt steeds verleend onder voorwaarde van volledige en tijdige betaling door de Wederpartij van de voor het Elektronisch Product geldende vergoeding. 
26.4  De in het gebruiksrecht begrepen handelingen mogen uitsluitend worden verricht ten behoeve van eigen bedrijfs- of beroepsactiviteiten van de Wederpartij, doch nooit zodanig dat deze leiden of kunnen leiden tot enige vorm van al of niet commerciële exploitatie van het Elektronisch Product of enig gedeelte daarvan door de Wederpartij of een derde. Het is de Wederpartij niet toegestaan het Elektronisch Product af te geven aan of beschikbaar te maken voor gebruik door enige derde, tenzij Nieuwkans daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. 
26.5  Indien het Elektronisch Product aan de Wederpartij ter beschikking is gesteld op een of meer elektronische gegevensdragers, zoals bijvoorbeeld cd-rom, usb-stick of harde schijf, blijven deze gegevensdragers te allen tijde eigendom van Nieuwkans. Ten aanzien daarvan vindt geen verkoop of eigendomsoverdracht aan de Wederpartij plaats, onverminderd de verplichtingen van de Wederpartij met betrekking tot die gegevensdrager en de risico-overgang zoals elders in deze algemene voorwaarden geregeld. 
26.6  De Wederpartij is verplicht het Elektronisch Product alsmede de eventuele gegevensdragers waarop het Elektronisch Product is vastgelegd, zorgvuldig te gebruiken en te beheren met inachtneming van de aanwijzingen en instructies die door of namens Nieuwkans worden verstrekt. 
26.7  Indien het Elektronisch Product door Online-terbeschikkingstelling wordt geleverd, zal Nieuwkans zich er voor inspannen dat de Wederpartij gedurende vierentwintig uur per dag (met uitzondering van de onderhoudsmomenten) toegang heeft tot het Product.
Buiten het bovenstaande en het bepaalde in artikel 9.4 (aansprakelijkheid) heeft de Wederpartij geen recht op enige service, ondersteuning of herstel van gebreken met betrekking tot het Elektronisch Product, tenzij daarover in de Overeenkomst of een bijbehorende service level agreement andere afspraken zijn gemaakt. 
26.8  Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatie- faciliteiten, waaronder internet, is de Wederpartij verantwoordelijk voor een adequate beveiliging en virusprotectie van zijn (computer)systemen. Nieuwkans is ter zake nimmer aansprakelijk en de Wederpartij vrijwaart Nieuwkans volledig voor alle claims ter zake, ook indien de Wederpartij het beveiligings- en beschermingsniveau op aanwijzing van Nieuwkans heeft aangepast. 

Bijzonder deel projecten 

27. PROJECTMATIGE WERKZAAMHEDEN

27.1  Projectmatige werkzaamheden zijn gedefinieerd in een planmatige wijze van aanpak, welke resulteren in de in gezamenlijkheid opgestelde eindtermen. 
27.2  De werkzaamheden binnen een project kunnen verschillende deelgebieden, al dan niet in onderlinge samenhang, van de dienstverlening van Nieuwkans onderscheiden, zoals: 
- Detachering van personeel;
- Opleidingen en Trainingen;
- Werving en Selectie; 
- Projectorganisatie en -administratie. 
27.3  Voor zover op deze deelgebieden overige bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, zijn deze binnen de projectmatige aanpak van overeenkomstige toepassing, voor zover deze bepalingen niet uitdrukkelijk zijn uitgesloten. 

28. PROJECTAFSPRAKEN

28.1  Ten aanzien van de uitvoering van een project zullen tussen partijen minimaal de navolgende constitutieve elementen van de overeengekomen afspraken schriftelijk worden vastgelegd: 
- De (globale) omschrijving van het project, inclusief de verwachte omvang;
- De overeengekomen eindtermen;
- De (verwachte) looptijd van het project; 
- Een prognose van de benodigde arbeidsinzet (uitgedrukt in tijdeenheid); 
- Een aanduiding van de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoerende(n);
- Een aanduiding van de wederzijdse contactpersonen;
- De geldende tarieven; 
- Een aanduiding van de benodigde randvoorwaarden;
- De methodiek van meting van het (overeengekomen c.q. beoogde) resultaat; 
- De overeengekomen standaards en methodieken;
- De locatie (met bijbehorende voorwaarden) van de werkzaamheden. 
28.2  De in het vorige lid vermelde schriftelijke vastlegging kan plaatsvinden in de vorm van: 
- Een offerte, welke wordt geaccepteerd;
- Een opdrachtbevestiging; 
- Een (mantel) overeenkomst (met bijbehorende bijlagen). 

29. GARANTIEBEPALING PROJECTMATIGE DIENSTEN

29.1  Nieuwkans garandeert dat bij de uitvoering van projecten de nodige zorgvuldigheid zal worden aangewend. 
29.2  De wederpartij is verplicht na voltooiing van (een onderdeel van) het project, de verrichte werkzaamheden te inspecteren teneinde te bepalen of deze overeenstemmen met de overeengekomen eindtermen. 
29.3  Geconstateerde tekortkoming(en) dienen binnen een termijn van 8 dagen na inspectie schriftelijk te worden gemeld bij Nieuwkans, onder opgave van de aard van de tekortkoming(en). 
29.4  Bij gebreke van een tijdige melding van geconstateerde tekortkoming(en), zoals omschreven in het vorige lid van dit artikel, vervalt ieder recht op verdere reclamatie. 
29.5  Het recht op reclame vervalt bij geheel of gedeeltelijke verwerking, dan wel doorlevering van de verrichte diensten. 
29.6  Het in behandeling nemen van een reclamatie van de wederpartij houdt geen erkenning van de geconstateerde reclamatie in. 
29.7  Indien een reclamatie door Nieuwkans gegrond wordt bevonden, zal Nieuwkans de geconstateerde tekortkoming(en) verhelpen en zullen deze op haar kosten alsnog deugdelijk worden uitgevoerd. Nieuwkans is niet gehouden tot verdere vergoeding van kosten of schadevergoedingen. 
29.8  Indien voor, tijdens of na de door Nieuwkans te verrichten of reeds verrichte herstelwerkzaamheden blijkt, dat de wederpartij ten aanzien van de geconstateerde gebreken geen beroep op garantie toekomt, ongeacht de reden hiervan, zullen deze herstelwerkzaamheden tegen de gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht. 

30. WIJZIGINGEN EN/OF AANVULLING OP HET PROJECT

30.1  Indien Nieuwkans op verzoek van of met voorafgaande toestemming van de wederpartij werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de geldende overeenkomst vallen, is Nieuwkans gerechtigd deze werkzaamheden of prestaties tegen de bij haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. 
30.2  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderszins overeengekomen, is niet in de overeengekomen prijs begrepen: 
- (support) werkzaamheden welke door Nieuwkans verricht dienen te worden of kosten die ontstaan ten gevolge van strijdigheden in (gebruiks)voorschriften, gebreken aan(hulp)materialen, tekortkoming(en) aan de zijde van de wederpartij; 
- wijzigingen in de oorspronkelijke werkzaamheden, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de wederpartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave, c.q. overeenkomst kon worden gerekend; 
- wachturen, indien in opdracht van of voor risico van de wederpartij stagnatie in de uitvoering van de werkzaamheden plaatsheeft.

31. AANSPRAKELIJKHEID (PROJECTEN)

31.1  Nieuwkans accepteert slechts aansprakelijkheid voor door de wederpartij geleden directe schade ten gevolge van aan Nieuwkans toe te rekenen tekortkomingen. 
31.2  Aansprakelijkheid wegens toerekenbare tekortkomingen ontstaat eerst, nadat Nieuwkans deugdelijk, schriftelijk in gebreke is gesteld, en nadat een redelijke termijn wordt gegund ter zuivering van de tekortkoming. 
31.3  De totale aansprakelijkheid is beperkt tot vergoeding van de geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW); bij een duurovereenkomst heeft een verdere beperking te gelden, in dier voege dat het maximale schadebedrag tussen partijen wordt beperkt tot het honorarium gedurende de periode van een maand (gerekend vanaf de dag der schriftelijke schademelding). In geen geval zal de vergoeding van schade meer bedragen dan een totaalbedrag van EURO 25.000,- (vijf en twintig duizend euro). 
31.4  Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatige daad is beperkt tot het financieel nadeel ten gevolge van overlijden, lichamelijk letsel of directe waardevermindering als gevolg van zaaksbeschadiging. 
31.5  Iedere ander, in dit artikel niet genoemde vorm van schade, zowel directe als indirecte of gevolgschade, welke de wederpartij of een derde zou kunnen leiden, wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten. 

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies conform regelgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens. De cookies worden dus niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Bekijk voor meer informatie ons privacybeleid.
Ik begrijp het